Kohezja

Kohezją, czyli spójnością spoiny klejowej, określa się jej wytrzymałość mechaniczną, będącą przejawem wzajemnego przyciągania się cząsteczek spoiwa. Zniszczenie złącza klejowego może nastąpić w skutek:

  • oderwania warstwy kleju od podłoża - zniszczenie adhezyjne,
  • zniszczenia błony klejowej - zniszczenie kohezyjne,
  • zniszczenia sklejonego materiału - zniszczenie tworzywa konstrukcyjnego.


Zniszczenie kohezyjne następuje wówczas, gdy siły wiązań międzycząsteczkowych kleju ustępuję siłą spójności i siłą obciążenia zewnętrznego.

Zgodnie z regułą, że łańcuch jest tak mocny, jak najsłabsze jego ogniwo, siły adhezji i kohezji powinny mieć zbliżone wielkości.